SLOVNÍK POJMŮ

tepelná čerpadla Panasonic Aquarea

 

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z

A

A7/W35 je údaj, se kterým se setkáte např. v katalogu nebo v technických manuálech tepelného čerpadla. Znamená teplotu venkovního vzduchu 7 ℃ a teplotu topné vody 35 ℃  (AIR / WATTER). U tepelných čerpadel je toto důležité hlavně při porovnávání výkonů a COP.
Mělo by tedy být uvedeno, že tepelné čerpadlo má např. výkon 7kW a COP 4,4  za podmínek A7/W35. Pokud někdo uvádí výkon nebo COP bez podmínek, za kterých je měřil, pak je to nic neříkající údaj, nicméně se dá předpokládat, že se jedná o podmínky právě A7/W35. Většina výrobců obvykle uvádí v katalogových listech podmínky A7/W35, A2/W35 a A-7/W35. Pak lze různá tepelná čerpadla od různých výrobců podle katalogových listů porovnávat. Pozor ale na triky v marketingových materiálech kde se manipuluje s výkonem a P-design bodem na úkor COP a naopak (viz COP a SCOP).

AHU KIT

AKUMULAČNÍ NÁDOBA slouží k akumulaci topné vody. U tepelného čerpadla vzduch-voda je její použití vhodné i pokud je osazeno invertorovým kompresorem. Nicméně, pokud je tepelné čerpadlo připojeno k vhodné topné soustavě, není použití nádrže nezbytné.

AQUAREA DESIGNER je software pro jednoduchý odhad tepelných ztrát domu a pro návrh tepelných čerpadel Panasonic AQUAREA.

AWHP je zkratka z anglického výrazu Air To Water Heat Pump pro tepelné čerpadlo vzduch-voda.

B

BI-BLOC nebo také SPLIT. Tepelné čerpadlo je rozděleno na venkovní a vnitřní jednotku (tzv. hydrobox). Toto je nejoblíbenější a nejčastější uspořádání tepelného čerpadla.

BIVALENTNÍ ELEKTROKOTEL je součástí hydroboxu každého tepelného čerpadla z řady Panasonic AQUAREA vzduch-voda. Ve chvíli, kdy tepelné čerpadlo není schopno dodat potřebný výkon, je připnut vestavěný elektrokotel. Venkovní teplota, při které k tomuto dochází, by měla být -5 ℃ a nižší. Čím je tato teplota nižší, tím větší a dražší musí být tepelné čerpadlo. Bivalentní teplota by tedy měla být vhodným kompromisem mezi pořizovací cenou a náklady na provoz tepelného čerpadla.

BOD BIVALENCE udává teplotu, při které tepelné čerpadlo potřebuje pomocný (bivalentní) zdroj tepla. Může se jednat o pomocný plynový kotel, elektro kotel a podobně.

BOOSTER nalezneme v menu tepelného čerpadla AQUAREA. Jedná se o nastavení činnosti pomocného elektro ohřevu pro nádrž TUV (teplá užitková voda). Tepelné čerpadlo pak využívá tuto topnou spirálu ve chvílích, kdy samo nemůže ohřívat teplou užitkovou vodu, nebo pokud momentálně nemá na toto kapacitu. Zvyšuje se tak komfort ohřevu teplé užitkové vody.

C

COP je jeden z parametrů, který je spolu s výkonem klíčový pro hodnocení tepelného čerpadla. Určuje poměr mezi výkonem a příkonem, potřebným nejen pro provoz kompresoru, ale i dalších komponent tepelného čerpadla. Čím je výsledek vyšší, tím je lepší a úspornější tepelné čerpadlo. Při porovnávání tepelných čerpadel je ale třeba porovnávat COP při stejných podmínkách, protože COP se zásadně mění v závislosti na venkovní teplotě a teplotě topné vody. Čím nižší venkovní teplota a současně čím vyšší teplota topné vody, tím horší COP. Je třeba se dívat, jaké výsledky dosahuje tepelné čerpadlo při nízkých venkovních teplotách. Velmi levná tepelná čerpadla většinou ohromí zájemce vysokým COP při nadnulových venkovních teplotách, zatímco při nízkých teplotách už prakticky netopí. Takováto čerpadla se pak hodí nanejvýš pro sezónní dohřev vody ve venkovním bazénu. Pro vytápění domu je ale potřeba tepelné čerpadlo, které udrží dobrý výkon i COP i při nízkých teplotách. Tepelná čerpadla Panasonic AQUAREA toto splňují už od své základní řady. Modely vylepšené řady T-CAP udrží potřebný výkon a dobré COP i při velmi nízkých teplotách.
COP samo o sobě udává kvalitu samotného tepelného čerpadla. Pokud je nainstalováno nevhodné tepelné čerpadlo do nevhodné topné soustavy, pak ani dobré COP není zárukou dosažení úspory nákladů na topení (viz SCOP). Výběr a návrh tepelného čerpadla proto svěřte zkušeným profesionálům.
V poslední době se "najednou" objevují nadstandardně dobré parametry COP a SCOP v  marketingových materiálech některých výrobců a bohužel i těch renomovaných. Typicky se poukazuje na podezřele vysoké číslo SCOP. Je třeba důkladně sledovat, za jakých podmínek se uvádí tyto "pěkné" parametry. Výrobci mají možnost si zvolit porovnávací bod, tzv P-design, a zde se dá velmi manipulovat právě s COP a SCOP na úkor výkonu. Dále se vypočítávají tyto parametry při vyšších denních teplotách, ne při plném výkonu tepelného čerpadla, ale maximální možný výkon se záměrně snižuje. Což má na oba parametry, COP i SCOP, také velký vliv. Jedná se tedy o záměrné "papírové" vylepšení a zvýhodnění. Dalším trikem je, že se záměrně nezapočítává do COP a SCOP spotřeba zařízení potřebná na odmrazování a spotřeba dalších zařízení, jako je třeba oběhové čerpadlo, ventilátor a podobně. Výjimkou není, že najdete jiné hodnoty v propagačních materiálech a jiné v servisních manuálech, které nejsou běžnému uživateli dostupné.
Pokud chcete opravdu korektně porovnávat, žádejte od dodavatele výkonové tabulky a žádejte také informace, za jakých podmínek výrobce garantuje uváděné parametry. Jinak je srovnání k ničemu. Nespoléhejte na propagační materiály s líbivými hodnotami. 
Panasonic uvádí na konci katalogu výkonové tabulky zařízení a tyto jsou shodné s údaji v servisních manuálech, které Vám na požádání doložíme. Veškeré parametry jsou korektní a vycházejí z celkové spotřeby tepelného čerpadla včetně odtávání, oběhových čerpadel a ventilátorů.

ČTYŘCESTNÝ VENTIL je součást chladivového okruhu tepelného čerpadla či klimatizační jednotky. Umožňuje změnu směru proudění chladiva v okruhu a tepelné čerpadlo tak může topit, nebo chladit. U vzduchového tepelného čerpadla je čtyřcestný ventil nezbytný. Využívá se pro režim odmrazování venkovní jednotky.

CYKLUS TEPELNÉHO ČERPADLA se systémem vzduch/voda začíná v kompresoru, který stlačuje chladící médium (chladivo) v plynném skupenství. To ve vysokém tlaku a při vysokých teplotách přichází do deskového výměníku (kondenzátoru), kde se předává část tepla z chladiva do topné vody. Při tom dochází ke kondenzaci chladiva z plynného skupenství na kapalinu, která stále ještě s poměrně vysokou teplotou a vysokým tlakem přichází na expanzní ventil. Ten rozstřikuje chladivo, přičemž dochází k prudkému poklesu tlaku a tím i teploty. Chladivo o nízkém tlaku a nízké teplotě pokračuje dále do tepelného výměníku ve venkovní jednotce (výparníku), kde dochází k jeho odpařování. Při tom je schopné přes lamely výparníku na sebe vázat teplo z okolního vzduchu, který je přes výparník hnán ventilátorem. Studené chladivo v plynném stavu nasává kompresor, stlačuje ho a celý cyklus se opakuje.

D

DESKOVÝ VÝMĚNÍK

E

EER je důležitým parametrem zejména pro klimatizace. U tepelného čerpadla se tento parametr se udává, pokud je určeno pro chlazení vody v letním období. EER určuje podobně jako COP kvalitu tepelného čerpadla, ale v režimu chlazení.

EKVITERMNÍ REGULACE. Teplota topné vody je regulována v závislosti na venkovní teplotě v souladu s křivkou tepelné ztráty objektu. Při vyšších venkovních teplotách se topí na nižší teplotu, při nižších venkovních teplotách teplota topné vody stoupá. Tato regulace má významný vliv na hospodárný provoz tepelného čerpadla. Nechybí ve výbavě žádného tepelného čerpadla Panasonic AQUAREA.

EKVITERMNÍ KŘIVKA

ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL elektronicky přesně řídí množství chladiva nastříknutého do výparníku.

EXPANZNÍ VENTIL je jeden ze čtyř základních prvků chladivového okruhu každého tepelného čerpadla. Umožňuje nastřikování chladiva do výparníku.

F

FLOW SWITCH v sekundárním okruhu tepelného čerpadla kontroluje průtok topné vody přes deskový výměník. Funguje hlavně jako ochrana tepelného čerpadla a je jeho důležitou součástí. Při nedostatečném průtoku vody tepelné čerpadlo odstaví. Flow switch dává svým kontaktem tepelnému čerpadlu signál o tom, jestli je průtok topné vody dostatečný, nebo není. Nedokáže však vyhodnotit a předat přesnou informaci o aktuálním průtoku. Na to je potřeba flow senzor.

FLOW SENZOR je modernější a dokonalejší alternativou za čidlo průtoku, měří množství topné vody proudící tepelným čerpadlem. Přímo měří a vyhodnocuje aktuální průtok. Moderní tepelné čerpadlo na základě těchto údajů může přesně upravovat otáčky elektronicky řízeného oběhového čerpadla. Na základě těchto údajů a údajů z dalších čidel lze dopočítat a přímo na ovladači tepelného čerpadla graficky zobrazit aktuální výkon a COP. Panasonic používá velmi přesná čidla průtoku VORTEX.

G

GWP (Global Warming Potencial) neboli potenciál globálního oteplování. S tímto údajem se setkáte u chladiv v souvislosti s jejich dopadem na životní prostředí. GWP znamená schopnost chladiva zvýšit teplotu klimatu v poměru k potenciálu oxidu uhličitého. Určuje se jako stoletý potenciál oteplování 1 kg skleníkového plynu v poměru 1 kg CO2. S tímto pojmem souvisí také údaj ekvivalent CO2. Čím nižší GWP a současně nižší množství chladiva, tím je nižší i ekvivalent CO2. Tento údaj bývá zpravidla uveden u venkovní jednotky zařízení a vyjadřuje, jaké množství (v tunách) oxidu uhelnatého má v ovzduší stejný dopad, jako množství konkrétního chladiva použitého v zařízení. V dnešní době se používají taková chladiva, která mají GWP nízké při srovnání například s dříve používanými freony (CFC - chladiva na bázi halogenových uhlovodíků obsahující chlór), které poškozují ozonovou vrstvu. Dnešní chladiva jsou na bázi fluorovaných uhlovodíků a jejich směsí (HFC), mezi něž patří zejména chladivo R32, které má velmi příznivou hodnotu GWP 675, a proto je považované za doposud nejekologičtější chladivo. Dlaší chladiva, se kterými se můžete u tepelných čerpadel setkat, jsou R410A (GWP 2088) či R 407c (GWP 1774).

H

HEATER označuje vestavěný bivalentní elektrokotel u tepelného čerpadla Panasonic AQUAREA. Slouží k pokrytí chybějícího topného výkonu při nepříznivých venkovních teplotách.

HC HIGH CONECTIVITY je označení pro standardní řadu tepelných čerpadel Panasonic AQUAREA. Jsou za dobrou cenu a hodí se pro většinu běžných aplikací.

HT HIGH TEMPERATURE je označení tepelných čerpadel Panasonic AQUAREA se zvýšenou výstupní teplotou topné vody na 65 stupňů C. Jsou vhodné pro starší domy s malými radiátory, které by jinak byly pro tepelné čerpadlo nevhodné.

HYDROBOX je označení pro vnitřní jednotku splitového tepelného čerpadla. Obsahuje kondenzátor a součásti sekundárního okruhu tepelného čerpadla.

HYDROBOX All In One je vnitřní jednotka splitového tepelného čerpadla tzv. All In One (vše v jednom). Všechny součásti běžného hydroboxu jsou integrované ve společné skříni s velmi účinnou nádrží pro TUV s objemem 200 litrů a teplosměnou plochou 2,1 . Design je vhodný do interiéru, není nutno čerpadlo umisťovat do technologické místnosti. Zařízení má velmi tiché, frekvenčně řízené oběhové čerpadlo Panasonic.

CH

CHLADIVO je médium, které má schopnost měnit svoji teplotu a skupenství (z kapalného na plynné) na základě rozdílného tlaku a má schopnost na sebe vázat nebo uvolňovat teplo. Slouží jako teplo nosná látka v chladivovém okruhu, kde odebírá energii ve výparníku při nízké teplotě a předává tuto energii v kondenzátoru při vysoké teplotě. V souvislosti s chladivy se často mluví o jeho dopadu na životní prostředí a poškozování ozonové vrstvy. Velmi používané je v dnešní době chladivo R32, které má výrazně nižší GWP než jiná chladiva (je ekologičtější), a má lepší schopnost přenosu tepla. Další chladivo, se kterým se běžně setkáte, je chladivo R410a.

CHLADIVOVÉ POTRUBÍ je měděné izolované potrubí, které propojuje jednotlivé části chladivového okruhu. Pokud je tepelné čerpadlo v děleném provedení (split), propojuje se jím venkovní a vnitřní jednotka.

CHLADIVOVÝ OKRUH, nebo také primární okruh. Každé tepelné čerpadlo se skládá z hermeticky uzavřeného chladivového okruhu. Ten má čtyři základní části: kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a výparník. Uvnitř koluje chladivo.

I

INTESIS HOME je služba pro vzdálené nastavení a ovládání tepelného čerpadla přes internet, nebo mobilním telefonem. K tepelnému čerpadlu je třeba dokoupit jako příslušenství rozhraní, které se k internetu připojí přes vaši domácí WIFI síť.

INVERTOR zastává funkci ektronického řízení výkonu kompresoru. Kompresor nepotřebuje tzv. SOFT START, jeho náběh je plynulý. Chod kompresoru je velmi tichý a kultivovaný. Kompresor je úsporný.

J

J GENERACE tepelných čerpadel Panasonic označuje nejnovější řadu tepelných čerpadel vzduch - voda značky Panasonic Aquarea. Generace J již funguje s chladivem R32, což vylepšuje některé parametry (lepší úroveň COP a výkonnost). Generace J má snadnější ovládání, instalaci, údržbu a nové funkce dálkového ovládání. Na první pohled vypadá stejně, jako předchozí Generace H, nicméně rozdíl najdete ve vnitřním uspořádání. J Generace se dodává ve variantě All In One, Split i Monobloc.

K

KOMPRESOR je jednou z hlavních částí chladivového okruhu. Slouží ke stlačování chladiva.

KONDENZÁT vzniká u tepelného čerpadla vzduch-voda na venkovním vzduchovém výměníku (výparníku). Výměník je chladnější, než procházející vzduch a kondenzuje na něm vzdušná vlhkost. Při nadnulových teplotách z výměníku odtéká. Při teplotách cca +3 ℃ a nižších na výparníku namrzá. Tepelné čerpadlo se námrazy musí zbavovat, a to tzv. reverzací, kdy otočí na chvíli směr toku chladiva a výparník ohřeje. Při návrhu tepelného čerpadla je třeba počítat s odvodem kondenzované vody, a to i v mrazivém počasí.

KONDENZÁTOR je součástí chladivového okruhu. Je to tepelný výměník v tepelném čerpadle, kterým se předává teplo topné vodě. Obvykle se používají deskové výměníky. V tepelných čerpadlech Panasonic AQUAREA se používají nerezové deskové výměníky APLFA LAVAL.

L

LEGIONELA je životu nebezpečná bakterie, která vzniká v nádržích s teplou užitkovou vodou. Tyto bakterie se likvidují krátkým zvýšením teploty nad cca 70 ℃. Každé tepelné čerpadlo Panasonic AQUAREA má tuto funkci vestavěnou.

M

MONOBLOC je typ tepelného čerpadla. Jedná se o uspořádání tepelného čerpadla, takzvaně vše v jedné skříni. U tepelného čerpadla vzduch-voda je tak umístěn kompletně chladivový okruh i hydrobox ve venkovní jednotce. Výhodou je jednoduchá instalace bez nutnosti specializovaných prací na chladivovém okruhu.

N

NÁDRŽ TUV. Tepelné čerpadlo není schopno ohřívat teplou užitkovou vodu průtokově tak, jako třeba plynový kotel. V případě požadavku na přípravu teplé užitkové vody je potřeba osadit a k tepelnému čerpadlu připojit  vhodnou nádrž. Tepelné čerpadlo se o ohřev stará ve zcela automatickém režimu. Originální nádrže Panasonic jsou v celo nerezovém nebo smaltovaném provedení. Mají velkou teplosměnnou plochu topného hada pro dosažení nejlepší účinnosti při ohřevu vody.

NIGHT SILENT označuje noční tichý provoz tepelného čerpadla Panasonic. Jedná se funkci, kdy je záměrně potlačen výkon tepelného čerpadla o ca 30%. Kompresor a ventilátory tak běží na nižších otáčkách a tepelné čerpadlo minimalizuje hluk.

O

OBĚHOVÉ ČERPADLO je součástí sekundárního okruhu tepelného čerpadla. Oběhové čerpadlo žene topnou vodu do deskového výměníku (kondenzátoru). Tepelné čerpadlo Panasonic využívá moderní a úsporné oběhové čerpadlo, které je 7 rychlostní, elektronicky řízené na základě aktuálních údajů od čidla průtoku, teplotních čidel a dalších údajů.

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL v tepelném čerpadle slouží k odvzdušnění sekundárního okruhu, tedy okruhu topné vody.

P

P-DESIGN 

P-H DIAGRAM je grafické zobrazení závislosti tlaku (P) a entalpie (h) chladiva. Lze do něj zakreslit chladicí okruh během jednoho cyklu chladícího okruhu (změny skupenství a teploty chladiva), pak se tomu říká „p-h diagram chladicího okruhu“. P-h diagram se týká vždy konkrétní chladiva.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ domu ohřevem podlahy. Pod povrchem podlahy je rozvedeno potrubí, ve kterém cirkuluje topná voda. Podlaha má velkou teplosměnnou plochu, proto stačí velmi nízká povrchová teplota na to, aby byla místnost dostatečně vytopená. Podlahové vytápění je velmi vhodné pro kombinaci s tepelným čerpadlem.

POKOJOVÝ TERMOSTAT se používá jako extra příslušenství k tepelnému čerpadlu v případě, že není vhodný standardní způsob řízení teploty výstupní topné vody podle ekvitermní křivky.

PRIMÁRNÍ OKRUH, nebo také chladivový okruh tepelného čerpadla. Skládá se z kompresoru, kondenzátoru, expanzního ventilu, výparníku a dalších nezbytných komponent. Uvnitř koluje chladivo.

PŘETLAKOVÝ VENTIL hlídá tlak v sekundárním okruhu tepelného čerpadla. Přebytečný tlak topné vody odpustí do odpadu.

R

R32 je označení pro nový typ chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků bez chlóru (HFC), které při úniku do ovzduší nenarušuje ozonovou díru. Cladivo R32 má nízkou hodnotu GWP (675), je bezpečné a udržitelné. Nové modely tepelných čerpadel Panasonic, označeny jako generace J, fungují již s tímto chladivem. Tento typ chladiva je v porovnání s jinými používanými chladivy nejen ekologičtější, ale i energeticky účinnější a má lepší schopnost přenosu tepla.

S

SCOP je parametr, který udává sezónní hodnotu parametru COP. Vyjadřuje poměr výkonu k elektrickému příkonu za celou topnou sezónu. Důležité pro porovnání "kvality" tepelných čerpadel, ale pozor na zavádějící údaje (viz COP). Uváděné "katalogové" SCOP vychází vždy z předpokladu, že tepelné čerpadlo je navržené správně a vychází z konkrétních podmínek výpočtu COP. Při předimenzovaném nebo poddimenzovaném výkonu tepelného čerpadla katalogová hodnota neplatí.

SEER je parametr, kterým se měří kvalita zařízení v režimu chlazení. Udává poměr výkonu k elektrickému příkonu. Na rozdíl od EER se jedná o sezónní hodnotu. SEER je důležité pro chladící zařízení a klimatizace

SEKUNDÁRNÍ OKRUH topné vody tepelného čerpadla. Topná voda projde přes oběhové čerpadlo, deskový výměník (výparník) a bivalentní elektrokotel. Ohřátá topná voda pak odchází do topné soustavy.

T

T-CAP je obchodní označení pro tepelná čerpadla Panasonic AQUAREA, která používají speciální úpravu chladivového okruhu pro dosažení nejlepších výsledků a maximálního výkonu i při velmi nízkých venkovních teplotách.

Jak funguje T-CAP >>>

TEPELNÁ ZTRÁTA je údaj potřebný tepelný výkon pro vytápění objektu. Udává se při určité venkovní teplotě, ta může být pro různé oblasti různá. Hodnotu tepelné ztráty najdeme v projektu topení. Pokud projekt neexistuje, dá se vypočítat nebo odhadnout.

TEPELNÉ ČERPADLO vzduch-voda je typ tepelného čarpadla, které je cenově dostupné pro každého. Odebírají teplo venkovnímu vzduchu skrze výparník a získané teplo předávají na kondenzátoru topné vodě. Instalace vzduchových tepelných čerpadel je velmi jednoduchá a levná. Díky neustálým technickým novinkám jsou potlačovány jejich hlavní nevýhody. Vzduchové tepelné čerpadlo je v současné době nejlepší investice do tepelného čerpadla z pohledu cena/výkon.

TEPELNÉ ČERPADLO vzduch-vzduch. U tohoto typu čerpadla, výparník i kondenzátor jsou vzduchové výměníky. První z nich odebírá teplo venkovnímu vzduchu, druhý přímo ohřívá vzduch ve vytápěné místnosti. Dnes může tímto způsobem pracovat jakákoliv klimatizační jednotka.

TEPELNÉ ČERPADLO voda-voda. Výparník odebírá teplo z vody. Voda se obvykle odebírá ze studny, ale i z povrchových vod, odpadní vody, nebo termálních pramenů. Jedná se o nejúčinnější tepelná čerpadla, avšak možnosti jejich využití v našich podmínkách jsou velmi omezené.

TEPELNÉ ČERPADLO země-voda používá buď zemní kolektor, nebo hlubinný vrt. V plastovém potrubí kolektoru za pomoci oběhového čerpadla cirkuluje nemrznoucí směs (solanka). Ta je přiváděna na deskový výměník (výparník), kde předává svoje teplo do chladivového okruhu.

TEPELNÉ ČERPADLO je moderní, úsporný a ekologický zdroj vytápění, na který by se mělo myslet při projektování topení v moderních domech a při rekonstrukcích. Cenově nejdostupnější jsou tepelná čerpadla vzduch-voda (AWHP).

TEPLOTNÍ ČIDLO nebo také termistor. Slouží ke zjišťování teploty v různých částech primárního i sekundárního okruhu tepelného čerpadla. Řídící elektronka naměřené údaje vyhodnocuje a upravuje činnost tepelného čerpadla tak, aby za všech okolností podávalo potřebný výkon při dosažení maximálního možného topného faktoru.

TOPNÝ FAKTOR

TOPNÝ HAD je trubkový výměník v nádrži teplé užitkové vody. Proudí jím topná voda z tepelného čerpadla a na jeho stěnách dohází k přenosu tepla do nádrže. Je důležité, aby povrch topného hada měl co největší plochu (teplosměnná plocha), tak aby ohřev vody probíhal s co nejlepší účinností.

TOPNÝ KABEL se používá se pro ohřev spodní vany venkovní jednotky, aby v ní nenamrzal odtékající kondenzát při podnulových venkovních teplotách. Topný kabel je nutno v případě potřeby dokoupit jako extra příslušenství.

V

VENKOVNÍ JEDNOTKA je část tepelného čerpadla Panasonic AQUAREA umístěná vně vytápěného objektu. Obsahuje invertorový kompresor, výparník, expanzní ventil a další součásti primárního (chladivového) okruhu.

VENTILÁTOR u tepelného čerpadla vzduch-voda žene venkovní vzduch přes studený výparník. Výparník musí být udržován na nižší teplotě, než je okolní vzduch. Vzduch je ochlazován, zatímco výparník na sebe váže teplo. To se pak přečerpá na vyšší teplotní hladinu a předává se topné vodě na kondenzátoru.

VRV je zkratka pro klimatizační systémy pro velké komerční aplikace. Od roku 2012 lze k těmto systémům připojit i hydrobox pro ohřev nebo chlazení vody. Mohou tak být využita jako tepelná čerpadla vzduch-voda s velkými výkony. Panasonic tuto řadu dodává s venkovními jednotkami s elektrickým kompresorem, nebo s pohonem kompresoru spalovacím plynovým motorem.

VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA. Je třeba aby bylo definováno, za jakých podmínek je udáván. Například výkon 9kW při A7/W35 znamená, že tepelné čerpadlo bude dávat výkon 9 kW při teplotě venkovního vzduch +7 ℃ a teplotě topné vody 35 ℃. Se vzrůstající teplotou topné vody a s klesající teplotou vzduchu výkon tepelného čerpadla klesá. Chybějící výkon při nízkých teplotách pak dodává tzv. bivalentní zdroj tepla. Každé tepelné čerpadlo Panasonic AQUAREA má vestavěný odpovídající bivalentní (záložní) elektrokotel. Využívá ho jen při nízkých teplotách venkovního vzduchu. Tepelná čerpadla s označením T-CAP udrží potřebný výkon až do -15 ℃ jen za pomocí chladivového okruhu (kompresoru). Pokud jsou správně navržena, až do této teploty nepotřebují elektrokotel.
Výkon není dobré poddimenzovat. Tepelné čerpadlo je sice při pořízení levnější, ale provoz se pak může velmi prodražit při nižších venkovních teplotách, případně může dojít až k situaci, že tepelné čerpadlo není schopné vytopit dům a to ani se záložním elektrokotlem. Prakticky podobná situace, ale naopak, nastane při nesmyslně velkém výkonu (předimenzování). Tepelné čerpadlo je pak sice "dobré" ve velmi nízkých teplotách a může pokrýt potřebu výkonu i při -20 ℃. Bude mít ale problémy při vyšších venkovních teplotách (např. okolo 0 ℃ a vyšších), kde bude cyklovat, což se projeví na životnosti kompresoru, a bude mít paradoxně vysokou spotřebu.

VÝKONOVÁ KŘIVKA označuje křivku výkonu tepelného čerpadla. Na její vodorovné ose se většinou udává venkovní teplota a na svislé ose výkon. Výkon tepelného čerpadla klesá s klesající venkovní teplotou. Velikost tepelného čerpadla je nutno vhodně dimenzovat podle tepelné ztráty objektu.

VÝPARNÍK je tepelný výměník v chladivovém okruhu tepelného čerpadla vzduch-voda. Je ochlazován chladivem a má schopnost na sebe vázat teplo z okolního vzduchu, který je skrze lamely výparníku proháněn ventilátorem.

VÝPOČTOVÁ TEPLOTA udává teplotu venkovního vzduchu pro různé oblasti, při které je potřeba stanovit výkon tepelného čerpadla. Například Brno má výpočtovou teplotu -12 ℃. Je tedy potřeba, aby tepelné čerpadlo zvládalo svým výkonem pokrýt požadavky na vytápění a ohřev teplé užitkové vody až do této teploty. Při nižší teplotě si tepelné čerpadlo pomáhá vestavěným elektrokotlem. 
Výkon tepelného čerpadla je možno snížit z důvodu optimalizace pořizovacích nákladů a návratnosti investice. Bod bivalence by měl být při venkovní teplotě cca -5 ℃ a nižší. Ještě na vyšší teploty bodu bivalence je možné jít např. při bivalentně alternativním provozu, kdy při bivalentní teplotě je tepelné čerpadlo úplně vypnuto a nahrazeno jiným zdrojem tepla, např. stávajícím plynovým kotlem.

 

Autor článku: Roman Rous, For Future

Aktualizováno: 25.10.2019